Page 12 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 12

12 • seed                személyes vállalkozói mentorprogram            Ha megosztjuk a szakmai tapasztalata-


            inkat, mi magunk válunk gazdagabbá

              Fodor-Uhrin Beáta                Nagy Tamás
                 mentor                   mentorált

        Csaknem 20 éve dolgozom vezetői tanácsadó-  33 éves vagyok, két éve egyéni vállalkozóként
        ként: cégtulajdonosokat, felsővezetőket támoga- dolgozom. Korábban nem volt vállalkozói ta-
        tok elakadásaik leküzdésében. Kiemelt területeim  pasztalatom, de mindig is a magam ura szeret-
        a vezetői dilemmák rendszerelméleti megoldása,  tem volna lenni. Jó ideig viszont nem találtam
        valamint a marketing, média és kommunikációs  olyan irányt, amelyik annyira érdekelt volna,
        szakterületek háttértámogatása. Stratégiai tanács- hogy arra felépítsek egy vállalkozást, és nem
        adóként, illetve az értékesítésben csoportveze- rendelkeztem a megfelelő pénzügyi háttérrel
        tőként, trénerként is tevékenykedem. Executive  sem. A sorsszerű történések, és az évek alatt
        coachként, valamint a Pécsi Tudományegyetem  önfejlesztésre szánt temérdek mennyiségű
        Állam- és Jogtudományi Karának végzett mediá- befektetett energia azonban végül meghozta
        toraként is segítem a hozzám fordulókat.   az életembe a videó- és filmgyártást.


        Célkitűzés
        Kezdettől közös volt a célunk: Tamás vállalkozása piaci pozíciójának megszilárdítása, a megren-
        delők számának növelése, a minőségi és egyedi szolgáltatás minél szélesebb körben való meg-
        ismertetése. Fontos szempont volt, hogy kihozzuk Tamásból az eredendően benne rejlő szakmai
        potenciált és profizmust.        A mentorálási folyamat

         A mentorálási folyamatot Tamás alapvető erősségeire építettük fel. Nekem mint mentornak
        csupán a fókuszt kellett segítenem megtalálni, illetve megerősítenem őt saját erősségei kihangsú-
        lyozásának fontosságában. A piacon ugyanis fontos stabilizálási alap, hogy a cégvezetőnek legyen
        bátorsága felvállalni és büszkén megmutatni a saját profizmusát.
         A mentorálási folyamat a pandémia időszakában zajlott, ezért az online térben tudtunk csak ta-
        lálkozni. Megítélésem szerint ez nem jelentett hátrányt a közös munkánkra nézve. Üzleti tanácsadói
        és coaching technikákat egyaránt alkalmaztam a folyamat során, mivel Tamás nyitott volt az együtt-
        működésre. Könnyen vette az akadályokat, mindig pozitív és konstruktív életszemlélete dinamikusan
        vitte előre a folyamatot. Minden javaslatomat, tanácsomat megfontolta, s hasznosította belőle mindazt,
        amit a magáénak érzett. Ezen hozzáállásának és rendkívül nagy szakmai tudásának, valamint munka-
        bíró képességének köszönhetően hamar kézzelfogható eredményei lettek ezeknek a folyamatoknak.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17