Page 8 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 8

8 • seed                 személyes vállalkozói mentorprogram            Az újrainduláskor ott kell állni


            teljes fegyverzetben a startvonalnál

              Dén-Reinhardt Éva               Nemes Krisztina
                 mentor                   mentorált

        A Monstrator Consulting Kft. tulajdonosaként  Egyéni vállalkozóként 2018 óta tevékenykedem,
        több mint egy évtizedes szervezet- és folyamat- előtte csaknem 17 évet az oktatásban töltöt-
        fejlesztési tapasztalattal rendelkezem. Szakmai  tem szaktanárként. Vállalkozásom két pillérre
        kompetenciámat multinacionális környezetben,  épül: az egyik takarítási szolgáltatás nyújtása
        valamint kis- és középvállalkozásoknál is fejlesz- cégeknek, vendéglátó egységeknek, szálláshely-
        tettem. Cégem a gazdasági életben tevékenyke- szolgáltatóknak, intézményeknek; a másik pillér
        dőknek segít abban, hogy munkavégzésük haté- pedig családbarát szolgáltatások biztosítása
        konyabbá és gyorsabbá váljon. Az így létrejövő  háztartásoknak, úgy mint takarítás, gyerek-
        munka alappillére az adott vállalat sajátosságai- felügyelet, zöldterület-kezelés, azaz minden
        nak figyelembevétele. Ezt támogatja közgazdász  olyan tevékenység, amellyel megkönnyíthetjük
        és gazdaságpszichológiai végzettségem.    a családok életét.


        Célkitűzés
        Kitűzött célunk volt az üzleti gondolkodásmód elsajátítása. Fontosnak tartottuk olyan eszközök
        (tárgyalástechnika, üzleti kommunikáció stb.) kialakítását és használatát, amelyek segítségével
        a vállalkozás vevői körében a magánszemélyek helyett az üzleti partnerek kerülnek többségbe.

        A mentorálási folyamat

         A pandémia mindkettőnk életét teljes mértékben felforgatta. A jogszabálymódosítások követ-
        keztében vállalkozásaink szinte egyik pillanatról a másikra leálltak. Kisgyerekes anyákként egyik
        napról a másikra több szerepben is helyt kellett állnunk: anyaként, tanárként kellett működnünk
        a járványhelyzet miatt megnövekedett háztartásvezetési munkák mellett. A mentorálási folyamat
        ennél a pontnál az eredetileg elképzelthez képest teljesen más irányt vett. A folyamatra kialakított
        stratégia és a hozzá társított célok ugyanolyan hirtelen vesztették el a létjogosultságukat, mint
        ahogy a világ lefékezett. A kezdeti káosz megszűntével már volt időnk arra, hogy legalább tele-
        fonon egyeztessünk. Mentorként pontosan tudtam, hogy Krisztával meg kell értetnem: ami van,
        az átmeneti állapot. Ezért ekkor egyetlen célunk volt: kitartani és nem feladni. A világ és a gaz-
        daság újra fog indulni, és akkor ott kell állni teljes fegyverzetben a startvonalnál. Közben pedig
        háttérmunkálatokkal, új termékekkel fejleszteni kell a vállalkozást.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13