Page 7 - SEED - SZVM - Jógyakorlatok
P. 7

személyes vállalkozói mentorprogram                      seed • 7
        Előszó


         Egy kisvállalkozásokkal foglalkozó szervezetet,
        mint amilyen a SEED Alapítvány, mi sem tölt el
        nagyobb elégedettséggel, mint az a tény, hogy
        a program, amelyet elindított, él és működik:
        a benne részt vevő vállalkozók, legyenek bár men-
        torok vagy mentoráltak, úgy érzik, hogy a prog-
        ram révén előbbre jutottak, tapasztaltabbak lettek,
        új üzletekre, új vevőkre tettek szert, szakmai-
        lag és emberileg egyaránt fejlődtek, gazdagodtak.
        Azért örülünk az ilyen és ezekhez hasonló visz-
        szajelzéseknek, mert az Alapítványt több mint 30
        évvel ezelőtt éppen azért hozták létre, hogy építő
        segítséget nyújtson mikro- és kisvállalkozóknak
        vállalkozásuk továbbfejlesztéséhez.
         A Személyes Vállalkozói Mentorprogram
        az Országos Vállalkozói Mentorprogram része,
        amelyet az Európai Unió támogat, s amelyet
        a SEED Alapítvány konzorciumban valósít meg
        a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, vala-
        mint kezdetben az Innovációs és Technológiai csak gépiesen lebonyolítani akartuk azt, hanem
        Minisztériummal, majd a későbbiekben az IFKA- a lehető legjobban megoldani, úgy, hogy tény-
        val. Amikor elkezdtük népszerűsíteni a progra- leges és mérhető hatása legyen annak a körnek
        mot sokan szkeptikusan jegyezték meg: „Miért a gazdálkodására, a teljesítményére, amelyik részt
        gondoljátok, hogy tapasztalt vállalkozók szinte vesz benne. Őszinte lelkesedéssel menedzseltük
        ingyen feláldozzák a szabadidejüket, megoszt- a folyamatot, követtük az eseményeket, és öröm-
        ják a tudásukat azért, hogy amazoknak jobban mel regisztráltuk az eredményeket.
        menjen a szekér?” Mi azonban kezdettől fogva  A 2020-ban világszerte megjelent COVID-19
        hittünk abban, hogy az emberek nagy része sze- járvány természetesen a mi programunkra is
        retne visszaadni abból a sok jóból, amit az élete, drámai hatást gyakorolt. Nemcsak arról volt szó,
        a pályája során kapott, és nem is csalatkoztunk: hogy a mentorálási folyamatban visszaszorította
        soha nem volt probléma mentorokat „becsábí- a személyesség elemét, hanem arról is, hogy
        tani” a programba. Ennél nehezebb volt elhitetni számos részt vevő vállalkozás, legyen az akár
        a potenciális mentoráltakkal, hogy ők ingyen a mentoroké, akár a mentoráltaké, piaci helyzete
        (elkötelezettségükért, idejükért, energiájukért megingott. Ugyanakkor több vállalkozás „életét”
        cserébe) olyan segítséghez juthatnak, amely éppen az mentette meg, hogy ott állt mellette egy
        újabb lendületet adhat a vállalkozásuknak, új, tapasztalt vállalkozó, aki, ha nem is ugyanilyen,
        magasabb szintre emelheti azt.        de hasonló helyzetben már volt, és a tanácsaival
         Jelen kiadványban a program 200 mentorálási tudott segíteni.
        folyamatából 25-öt mutatunk be. Ebből is kiderül,  Tisztelettel ajánlom kiadványunkat mindenki-
        hogy milyen sokszínű a csapat, amelyik részt vesz nek a figyelmébe, aki szeretne többet megtudni
        ebben a programban, hogy mennyire változatosak arról, hogy egy papíron leírt program hogyan
        a problémák, amelyekkel a mentoráltak „érkeztek” válik élővé, és hogy két ember, aki korábban soha
        a folyamatba, mennyire sokrétűek a megoldások, nem látta egymást, hogyan tud gyümölcsözően
        amelyeket a mentorok és a mentoráltak közösen együttműködni, akár annyira, hogy a program
        kidolgoztak, s mennyire élő, sokszor a barátságig után „privátban” folytatja a közös munkát.
        fejlődő kapcsolat alakult ki a párosok között.
         Mi a SEED Alapítványnál mindannyian, s azt       Lakatosné Lukács Zsuzsanna
        gondolom, ezt nyugodt szívvel mondhatom
        a kollégáim nevében is, nagy odaadással és él-            ügyvezető igazgató
        vezettel dolgoztunk ezen a programon. Nem-                SEED Alapítvány
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12